مرور برچسب

ربات‌ انسان‌نما

ربات‌های انسان‌نما

ربات‌های انسان‌نما به ربات‌هایی گفته می‌شود که از لحاظ خصوصیت‌های ظاهری بسیار به انسان‌ها شبیه هستند. اینگونه ربات‌ها در محیط‌های انسانی و با ابزار ساخته‌شده توسط انسان، می‌توانند تعامل داشته‌باشند، برای مثال جسمی را بردارند یا در محیط کار،…