مرور برچسب

صدا

پدیده‌ای که برای اکثر ما اتفاق می‌افتد و از آن بی‌خبریم، پاریدولیا

پاریدولیا یک پدیدهٔ روان‌شناختی است که در آن، فرد علایم یا صداهایی را که ادراک می‌کند به صورت معنادار می‌شناسد. از مثال‌های معمولی که در این باره زده می‌شود می‌توان به این موارد اشاره کرد: دیدن چهره در ابرها، دیدن چهره در ماه، شنیدن