مرور برچسب

فردوسی

از فردوسی چه می‌دانید؟

ابوالقاسم فردوسی طوسی زاده‌ی سال 329 قمری، شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سرایندهٔ شاهنامه، حماسهٔ ملی ایران، است. برخی فردوسی را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو دانسته‌اند که از شهرت جهانی برخوردار است. فردوسی را حکیم سخن و حکیم طوس گویند. فردوسی…