مرور برچسب

کوهرنگ

شهرستان زیبای کوهرنگ

شهرستان کوهرنگ، واقع در استان چارمحال و بختیاری در ایران شهرستانی بسیار زیبا است که مرکز آن چلگرد است. در سرشماری سال 85 جمعیت این شهرستان در حدود 34 هزار نفر برآورد شد. این شهرستان دارای سه شهر چلگرد، سمسامی و بازوفت است که به علت طبیعت